การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.สระบุรี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้มีคู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี
โดยได้ส่ง QR CODE ของแบบประเมิน ปจ.3 (สำหรับผู้รับบริการ) ในการนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเป็นประโยชน์
ต่อการประเมิน จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 2-25 มกราคม 2562 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เมิน