จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายสถาพร  พิมพ์ศรี

วันที่  9 มกราคม 2561  นายสมชาย  ประวัติศรีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาท นายสถาพร  พิมพ์ศรี

timeline_25610109_160602

Œ