ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

 

ข่าว 6-6-2559

 วันที่  6  มิถุนายน  2559  เวลา 8.30 น.  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี  ครั้งที่  8