ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

ประกาศสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา และตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี

img053