ประกาศ เรื่องเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป