ประกาศ เรื่อง เสนอขอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป

ประกาศ เรื่องเสนอขอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป